Google
 

2008年4月7日

[轉貼]台語詩:你講你欲退休:寫予詩人吳晟


是部落格荒蕪別坵穡的版主Bichhin寫的台語詩。個人覺得很不錯,特地轉貼以饗網友你用手夯過鋤頭,
Kā青春ê血汗
一畷一畷掘佇土跤。
你mā用手夯過筆,
Kā田岸ê性命
一稜一稜寫佇紙。

你教阮kap怹鬥陣徛佇遮,
怹mā講咱攏是一家伙仔;
講為著和平共存ê緣故,
恁老父彼代人kap恁這代人
儉腸躡肚開拓ê家業,
敢免加減分寡?

你ê穡頭毋捌歇熱,
血汗成作筆水,
Ùi暗暝寫到天光,
Ùi精神寫到黑荒;
你拖命犁出來ê腳跡,
已經無人欲看、無人欲疼。

濟濟人佇你ê土地踲踏;
你毋是惦惦無聲,只是無欲用
人講較「野蠻」ê拳頭母kap怹捙拼。
濟濟人用恁真無簡單king起來ê名,
改換作怹ê體質、怹ê頭殼、怹ê表情,
逼咱同意用怹ê規則,kap怹輸贏。
Koh有愈濟,你捌教阮相信ê人,
割你ê稻尾;最後,欺騙咱ê感情,
kā咱放捨,作怹行。

想著彼工,你講你欲退休;
厝宅猶未起造,樹仔猶未大。
想著彼工,你講你欲退休;
田底ê niáu鼠猶teh創孔,
圳水猶hông擋佇山頂無通tháu放。

想著彼工,你講你欲退休,
你ê教示,阮猶未學好,
是欲按怎?咱欲按怎?


2008/03/24

註:
1.「夯」:念作giâ,拿、舉。
2.「徛」:念作khiā,站立,立足。
3.「遮」:念作tsia,此地。
4.「儉腸躡肚」:念作khiām-tng5 neh-too7,省吃儉用。
5.「精神」:念作tsing-sîn,清醒時。
6.「黑荒」:念作oo-hng,昏暗不明。
7.「踲踏」:念作thún-tah8,踐踏。
8.「創孔」:念作tshòng-khang,挖洞,喻為擺道、滋事。
9.「tháu放」:念作tháu-pàng,奔流、解放。轉貼自【台語詩】你講你欲退休:寫予詩人吳晟


沒有留言:

最新發表

最新回應

Loading...