Google
 

2008年6月11日

積善樓:內外現今比較


積善樓:內外現今比較
善樓是南屯水碓社區裡的古蹟,喜歡懷舊的同好,可以到台中來看看。

(台語詩)
長榮公tòa二份埔
起有厝名「懷德堂」
前有榕樹kah水池
後有竹林kah果樹

新起門樓名「積善」
望孫行善積公德
東pêng koh起「新間仔」
接待貴賓禮數足

土地重劃拆門樓
只chhun積善孤單háu
好心人士來幫贊
列做古蹟後世留1.積善樓ê起源

清朝末年,先祖長榮公ùi頭張遷居今仔日ê二份埔,起有三合院號名「懷德堂」。

民國十三年,崇仁公聽從唐山地理師ê建議,另起新門樓t„舊門樓ê 南pêng,謂此家業ë-táng飛黃騰達。新門樓號名「積善樓」,有勉勵後世囝孫行善助人ê意思。

2.懷德堂周圍ê環境:

懷德堂起ê時間t„ 1896年,是傳統ê三合院建築,位置郊區。後又koh t„東pêng koh起「新間仔」,接待貴賓。

T„懷德堂頭前是一個空地,種有五欉榕樹,正對積善樓ê hit欉榕樹歷史悠久,有一百二十幾年ê歷史,其他四欉mä有八十年ê歷史。

T„ siöng後ê榕樹頭前有一窟水池,逐擺賴氏家族做生日ê時會t„水池頂起戲臺唱戲,一唱就是八工。戲班mä是賴氏養ê,tòa t„新間仔ê尾間。

懷德堂頭前圍牆外,是一塊墓á;後pêng是一片竹林,種有果樹。Koh再向外延伸,就是農田。

3.土地重劃後ê懷德堂:

民國六十八年,台中市政府實施第四期市地重劃,賴氏厝宅、門樓座落土地規劃抵費地,後因開闢道路厝宅拆除,只有積善樓保存落來。後來因為有好心人ê幫助,致使積善樓hông列做古蹟。積善樓土地所有人賴明聰將土地捐h³政府,h³國家來維護古蹟。

新間仔後來被改建做印刷廠,現今koh有teh經營,廠長是賴氏後代囝孫賴明聰。

五欉榕樹猶koh保留到今仔日,後列入台中市第十九號ê老樹行列。

水池已經h³ thün平,民國八十一年有興建一座涼亭kah老人活動中心,h³附近ê居民坐涼、泡茶開講ê場所。

4.現今積善樓ê周圍環境:

除了懷德堂列入第四期市地規劃,t„懷德堂周圍ê田地mä改建做現今ê透天厝,以前ê竹林mä變成高級住宅區,t„懷德堂頭前ê hit片墓á,mä已經改建做兒童公園。想bë到才幾十年ê光陰,就有hiah-nih大ê變化。

沒有留言:

最新發表

最新回應

Loading...