Google
 

2007年4月29日

純情憨慢仔/雨一直下/張宇


人很喜歡厲曼婷的閩南語歌詞,用詞不像單純的國語直翻,有很多台語的辭彙。

純情憨慢仔/雨一直下/張宇

純情憨慢仔
詞:厲曼婷 曲:張宇

我為著你的美麗心痛 敢講你看我這軟晟
狠狠用燒酒淋濕的心肝 卡曬嘛曬未乾
虛華的你和無聊的我 不可能逗陣來做伴
愛妳甲恨你我攏無條件 醋在你拖磨
敢講你戲弄著我你會卡快活 刺激我
不知收煞 無卡咀 按怎 對你孤晟 攏不聽
你只是將我 當做一粒沙
為怎樣你會這呢赤野 博感情親像博性命
無同情阮是純情憨慢仔 未堪你拖磨

=============================
詞註釋

憨慢:駑鈍。
敢講:難道的意思。
軟晟:軟弱的意思。
逗陣:一起的意思。也可以寫成『鬥陣』。
甲:和、與。甲你:和你、與你。
醋在:任由。
收煞:停止。有踩煞車的意味。
無卡咀:沒有用。
按怎:如何。很多人口語中都會用『安怎』
孤晟:求情。
赤野:猖狂、氣焰高漲。
博:
未堪:承受不住、受不了。


沒有留言:

最新發表

最新回應

Loading...